تو ای تنها ببین من را کنار مرز تنهایی

تنم خسته رهم خسته دلم در اوج تنهایی


ز تنها بودنم ای دل خلاصی نیست باور کن


رهایی را نمی بینم ز دست دیو تنهایی